BriljansS* gaat voor harmonie & balans rond het gezin, zodat ieder rust & ruimte heeft voor groei & ontwikkeling. Waar ga jij voor?

PRIVACYVERKLARING MAART 2018 

BriljansS - www.briljanss.nl en 
Experiment Geluk - www.experimentgeluk.nl

Beide websites worden beheerd door: 

Bianca Janssen - Markiezenstraat 3 - 4553 BN - PHILIPPINE

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITES 
(www.briljanss.nl en www.experimentgeluk.nl) 
GA JE AKKOORD MET ONS PRIVACY-EN COOKIEBELEID. 
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt! 

Jouw privacy en persoonsgegevens nemen wij zeer serieus en we gaan zorgvuldig hiermee om. 
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 
Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU)


Doel verwerking van jouw persoonsgegevens

Ondergaande gegevens worden verzameld:

-    Naam en e-mailadres worden gebruikt om te reageren op een ingevulde contactformulier of voor het verzenden van
     nieuwsbrieven. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je jezelf altijd gratis en gemakkelijk uitschrijven door op
     reply te klikken met het verzoek tot uitschrijving. 
-    Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp. De servers van
     Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in
     de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer
     informatie over het privacybeleid van Mailchimp kun je hier vinden.
-    Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn
     administrateur, een factuur kan opstellen. Er is een fiscale bewaarplicht van 7 jaar bewaard. Meer info lees je hier op de site
     van de Belastingdienst.
-    Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw
     toestemming vragen.
-    Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota
     gedeclareerd kan worden bij jouw zorgverzekeraar (Dit is afhankelijk van de verzekeraar). Jouw naam, adres en woonplaats,
     geboortedatum, de datum van behandeling en een korte beschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: "Behandeling
     psychosociaal consult" en de kosten van het consult. 

Behandeldossier
De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) stelt een wettelijk verplichte aanleg van een dossier door de behandelende therapeut. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens uit jouw dossier kunnen (na jouw expliciete toestemming) ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-     om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
-     bij een verwijzing naar een andere  behandelaar of
-     in het kader van persoonlijke en bedrijfsontwikkeling kunnen jouw gegevens anoniem gebruikt worden tijdens een
      intercollegiale toetsing of intervisie.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
-    zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en
-    ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige
     toegang tot de gegevens in jouw dossier.
-    een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hebben.
De gegevens in het cliëntendossier blijven -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist- 15 jaar bewaard en gegevens in ons boekhoudsysteem worden 7 jaar bewaard. In het jaar opvolgend worden de gegevens vernietigd.

Social Media
Om het de gebruikers van de site gemakkelijk te maken interessante of informatieve content te delen, maken we gebruik van Social Media buttons.Iedere social media- button op de site hanteert een andere privacy-policy. Wil je weten hoe zij hiermee omgaan, klik dan op de naam van het medium. Je komt dan op betreffend privacybeleid terecht.   

FACEBOOK - LINKEDIN - INSTAGRAM - TWITTER - PINTEREST - GOOGLE PLUS

Beveiliging 
We hebben (via yourhosting) technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies door middel van een SSL-certificaat. 

Rechten
Je hebt onder de nieuwe wetgeving verschillende rechten, waaronder:

  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen ;
  • Het recht om jouw persoonsgegevens te wissen ;
  • Recht op inzage, rectificatie en aanvulling ;
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken ;
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. De gegevensverwerking, die plaatsvond voor deze intrekking op basis van je eerder gegeven toestemming heeft rechtmatig plaats gevonden. 

In alle bovengestelde gevallen vragen wij je een schriftelijk verzoek in te dienen door een mail te sturen naar bianca@briljanss.nl, zodat wij binnen 4 weken contact met je kunnen opnemen.

Cookies
Bedrijven gebruiken cookies om te registreren welke sites jij bezoekt en in welke producten jij geïnteresseerd bent. Sommige bedrijven sturen via die cookies jouw persoonlijke gegevens naar andere bedrijven; zonder jouw toestemming. Als je dat niet wilt, moet je de cookies verwijderen van je pc, smartphone of tablet. Hoe dat moet, lees je in dit stappenplan op de site van de consumentenbond.

Links
Op de website wordt gebruik gemaakt van diverse links, die verwijzen naar andere websites. Deze links zijn ter informatie, voor jouw gebruiksgemak en gaan dus buiten de websites van www.briljanss.nl en experimentgeluk.nl om. 
BriljansS en Experiment Geluk kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites, cookie-beleid of privacyverklaring. Zoek op betreffende website naar de inhoud van privacy- en/of cookiebeleid. 

DISCLAIMER
Hoewel deze website (BriljansS.nl en ExperimentGeluk.nl) met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. 

Intellectueel Eigendom 
Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo's en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen, te bewerken, te verspreiden en/of openbaar te maken. Dit betekent concreet, dat alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. Gebruikte foto's zijn eigendom van Claudia de Nooijer: www.claudiadenooijer.nl

Wijzigingen
We hebben het recht om de algemene voorwaarden en privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, mits klanten daarvan op de hoogte worden gesteld. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Indien u vragen en/op opmerkingen heeft, n.a.v. deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op via bianca@briljanss.nl.

Op alle diensten van BriljansS* zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer: 220 579 47 en kun je hier ook lezen.

Ontevreden of een klacht? 

Neem in alle gevallen eerst contact op met Bianca Janssen van BriljansS. Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.